Zpracování osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři !!!DOPLNTE KYM!!! (dále jen Správce) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro organizační účely výše uvedené akce, kontaktování registrovaných účastníků výše uvedené akce z důvodu sdělování informací týkajících se této akce, a její následné propagaci. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem také pro statistické účely.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací.

Souhlas s použitím fotografií a audio/video záznamu mé osoby

Souhlasím s tím, aby Správce použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál). Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

1. Správce je oprávněn užít fotografie a video materiál pro účely prezentace své práce

2. dále je Správce oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část. Současně souhlasím s tím, aby Správce, případně další osoby jím pověřené, tyto materiály zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se ZOOÚ.